دنیا ، به شایستگی هایت پاسخ می دهد نه به آرزوهایت پس ، شایسته ی آرزوهایت باش
نام شما :

جنسيت

قوانین اول چت:

اگر نام کاربری شما مشکل داشت هنگام ورود حتما به اخر نام خود عدد اضاف کنید. مثال : فرهاد 20
اول چت,چترومی برای فارسی زباناناول چت|شیراز چت|ماهور چت|کاکو چت|فارس چت
لطفا در اول چت ادب را رعایت نماید